Prin Ordinul Ministrului Sportului nr. 359/27.04.2022 au fost aprobate Normele metodologice privind inscrierea bazetor sportive in Registrul bazetor Sportive Omologate.
Procedura omologirii unei baze sportive, așa cum este definită de Legea nr.69/2000 a educafiei fizice și sportutui, cu modificările și completările utterioare, este o etapă obtigatorie și premergătoare inscrierii in RegistruI bazetor sportive omologate.
Federațiile sportive naționale și federațiile sportive internaționale sunt autorități competente de omologare a uniităților de practicare a sportutui, a sălilor și/sau a terenurilor de sport, in conformitate cu statutele și regulamentete acestora. 
Toți deținătorii de baze sportive care funcționează la data aprobării prezentetor norme vor solicita federațiilor sportive nationale, după caz, omologarea respectivelor baze sportive.
Astfel, potrivit art.14 alin.(5) "În termen de maximum 30 de zile de Ia data omologării bazei sportive, titularul dreptului de proprietate/administrare sau folosință a bazei sportive/unității de practicare a sportului va depune Ia Ministerul Sportului cererea de inregistrare in Registrul bazelor sportive omologate prevăzute Ia anexa nr. 3."
La cererea de inregistrare in Registrul bazelor sportive omologate, prevăzută la art. 14 atin. (5), se anexează obtigatoriu dosaruI bazei sportive, ce va conține următoarele documente (art. 16):
a) documentele care atestă modul de dobândire o bazei sportive/unității de practicare a sportului ;
b) extras de carte funciară aferent imobilului construcfie și/sau teren, emis cu cel mult 30 de zile calendaristice față de momentul depunerii cererii; 

c) fișa bazei sportive reprezentând totalitatea terenurilor și spațiilor, precum și amenajările, instalațiile și construcțiile care sunt destinate organizării și desfășurării activitălii sportive, conform anexei nr. 4;
d) dovezile omologărilor obținute (documentele emise de federaățile sportive naționale și / sau internaționale) ;
e) fișa fiecărei unități de practicare a sportului omologate vizată de federația sportivă națională, conform modelelor din anexele nr. 5a și 5b;
f) pentru construcțiile complementare practicării sportului (CC, tipul lV din anexa nr.1 se vor prezenta fișe conform modelului prevăzut în anexa nr. 5c;
g) informare privind protecția datelor cu caracter personal completată de titularul dreptului de proprietate/administrare sau folosinlță a bazei sportive/unității de practicare a sportului prevdzută in anexa nr. 8;
h) documentație tehnică, respectiv planșe cuprinzând:
(i) plan de situație a bazei sportive, cu indicarea clară a fiecărei unități de practicare a sportului din documentația de cadastru existentă a bazei;
(ii) planul de Ia pct. (i), micșorot Ia dimensiune unui dreptunghi de 18 cm x 11 cm;
(iii) pentru fiecare unitate de practicare a sportului omologată din cuprinsul bazei sportive se va prezenta o mapă conținând:
1. planul construcției, cu indicarea suprafelei de practicare a ramurii de sport, a degajamentelor și a accesului pentru utilizatori (sportivi; public; spațiu parcări etc.);
2. planul nivelului cu anexele pentru sportivi (vestiare și dușuri), în situația in care anexele nu sunt cuprinse in planul solicitat Ia pct. 1;
3. memoriu tehnic privitor la dotarea și echiparea spațiului de activitate sportivă cu instalații specifice disciplinelor sportive;
4. alte documente conținând date tehnice specifice ramurii sportive omologate.
Potrivit prezentelor Norme, in cazul in care titutarul dreptutui de proprietate/administrare sau fotosință a bazei sportive/unității de practicare a sportutui nu face dovada omologării bazelor anterior organizării și desfășurării activității de educalie fizică și sport, aceștia pierd dreptul de a organiza competiții sportive oficiate.

Ordin de Ministru nr 359/27.04.2022 se găsește aici

Norme metodologice privind inscrierea bazelor sportive în Registrul Bazelor Sportive Omologate se găsește aici