ANUNŢ

 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale de executie vacante:

 

- 1 post de administrator

- 2 posturi de Muncitor calificat, treapta profesionala I, la Baza Turistica Mures

Dosarul de inscriere la concurs

In conformitate cu dispozitiile art.6 din Anexa la H.G.nr.286/2011, dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele :

- cerere de înscriere la concurs

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

- curriculum vitae;

Actele in copie prevăzute la aliniatele precedente vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea..

Conditii generale :

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.3 din Anexa la HG nr.286 /2011, asa cum a fost modificata prin HG nr.1027/2014

Poate participa la concurs, persoana care :

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice :

A. pentru postul de Administrator

  • cel putin studii liceale absolvite cu diplomă;

  • vechime în muncă – minim 5 ani;

- abilităţi manageriale, corectitudine, operativitate şi receptivitate în soluţionarea sarcinilor repartizate, disciplină profesională, păstrarea confidenţialităţii, capacitatea de a lucra în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi iniţiativă

B. pentru posturile de Muncitor calificat I

  • cel putin studii medii;

  • vechime în muncă – minim 5 ani;

  • detinere atestat agent paza

Dosarele de inscriere se pot depune pana la data 27 iulie 2017 inclusiv ,ora 15.

Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures ,str.Victor Babes, nr.11, dupa urmatorul calendar :

A. Pentru postul de Administrator :

1.Selectia dosarelor- in termen de maxim 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor

2.Proba scrisa se va desfasura in data de 03.08.2017 ora 10:00

- Data si ora interviului se va comunca ulterior.

B. Pentru posturile de Muncitor calificat I

1.Selectia dosarelor- in termen de maxim 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor

2.Proba practica se va desfasura in data de 03.08.2017, ora 11:00

- Data si ora interviului se va comunca ulterior;

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte

date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841.

BIBLIOGRAFIE- Pentru posturile de Administrator

1. Constitutia Romaniei

2. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

3. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

4. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006(actualizată), privind apărarea împotriva incendiilor;

5. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006(actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;

6. LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 ,republicată ,privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 

                                                             DIRECTOR EXECUTIV

                                                                     Rus Iuliana