PLANUL DE INTEGRITATE pentru implementarea STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE la nivelul DJS MUREȘ

Plan de integritate al  Direcției Județene de Sport Mureșpentru aplicarea strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2021 - 2025

 

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabil

Buget

1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției

Declarație adoptată

Declarație distribuită

Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției

Nivel scăzut de implicare a angajaților

Publicare pe pagina web a instituției

 

Măsură cu caracter permanent

Conducerea instituției

Coordonatorul implementării planului de integritate

Nu este cazul.

1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile[1]  de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025

Decizie emisă

 

 

Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru/ persoanei desemnate

Document aprobat

 

Măsură cu caracter permanent

Conducerea instituției

Nu este cazul.

1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate

Toți angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate

Caracter formal al consultării

Neparticiparea/ neimplicarea angajaților

Propuneri primite de la angajați

Măsură cu caracter permanent

Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Nu este cazul.

1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției

Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)

Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate

Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)

Plan de integritate publicat pe site-ul instituției

Nedistribuirea planului

 

Plan de integritate aprobat

 

Trim III 2022

Conducerea instituției

Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

 

Nu este cazul.

1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției

Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate

 

Caracterul formal al demersului

Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei

Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție

Măsură cu caracter permanent

Conducerea instituției

Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Nu este cazul.

1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate

Se vor lua măsuri de remediere

și vulnerabilități

 

Caracterul formal al demersului

Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei

 

Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților

Permanent

Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție

Nu este cazul.

1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate

Grad de implementare a planului de integritate

 

Neparticiparea/ neimplicarea angajaților

Raport de evaluare

 

Anual

Conducerea instituției

Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Nu este cazul.

1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției

Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar

Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor

Raport de autoevaluare

Anual

Conducerea instituției

Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Nu este cazul.

1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA

Rapoarte anuale

Nr persoane / instituție participante la reuniunile platformei de cooperare

Nr. persoane / instituție participante la misiunile tematice de evaluare

Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere

Caracterul formal al demersului

Raport anual

 

Anual

Conducerea instituției

Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Nu este cazul.

1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc

 

Secțiune distinctă creată pe website

 

Întârzieri în actualizarea informațiilor

Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat

Lipsa personalului specializat

 

Pagina web a instituției

Anual

Conducerea instituției

Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

 

Nu este cazul.

1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial

Nr. proceduri elaborate

Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial

Caracterul formal al demersului

Personal insuficient instruit în acest domeniu

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

Proceduri de lucru aprobate

Funcții sensibile inventariate

Registrul riscurilor

Raport asupra sistemului de control intern/managerial

Permanent

Conducerea instituției

Nu este cazul.

1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)[2]

Nr. proceduri elaborate

Nr. proceduri implementate

Nr. proceduri revizuite/ armonizate

 

Caracterul formal al demersului

Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de lipsa de personal

 

Proceduri elaborate

Rapoarte

Permanent

Conducerea instituției

Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

 

Nu este cazul.

1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate

Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat

Caracterul formal al demersului

Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului

Rapoarte elaborate

Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită

Avizier instituție

Pagina de internet a instituției

Permanent

Conducerea instituției

Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Nu este cazul.

1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției

 

activităţi de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică

funcţionari publici care au fost informați prin intermediul acţiunilor de informare în domeniul normelor de conduită

instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu

Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică

Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională

Procedură privind consilierea etică a funcţionarilor publici

Raport privind respectarea normelor de conduită

 

Permanent

Conducerea instituției

Consilierul de etică

 

Nu este cazul.

1.15 Implementarea, la nivelul instituţiei publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie                       (Ex: cutie poștală, adresa e-mail)

Regulamente interne armonizate cu prevederile legii

Proceduri elaborate

 

Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”

Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public

Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate

Lipsa de încredere a personalului cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli

Site-ul instituției

Cutie poștală

Permanent

Conducerea instituției

 

Nu este cazul.

1.16 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare

Procedură internă elaborată și aprobată

Procedură internă implementată

Lipsa resurselor financiare și umane

Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs

Procedură operațională

 

Permanent

Conducerea instituției

Comisie concurs

Nu este cazul.

1.17 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)

servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice

 

Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat

Sistem informatic neperformant

Acces limitat la internet

Site-ul instituției

 

Permanent

Conducerea instituției

Persoane desemnate

Nu este cazul.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

 

Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabil

Buget

2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu

Nr. programe derulate/ activități de formare

Resurse financiare insuficiente

Grad scăzut de participare

 

Site-ul instituției

 

Permanent

Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate

Nu este cazul.

2.2 Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate.

Nr. de angajaţi care au fost informaţi

Nr. informări transmise

 

Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor

Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile

 

Pagina de web a instituției

Permanent

Conducerea instituției  Personalul desemnat

Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

2.3 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă

Nr. protocoale de colaborare încheiate

Nr. de proiecte/ activități derulate

Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități

Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)

Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților instituției

Pagina web a instituției

Rapoarte de activitate

Presa locală

Rezultatele proiectelor/activităților

Permanent

Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate

Se va estima în funcție de activitățile proiectului.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

 

Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabil

Buget

3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor

Număr de informații publicate

 

 

Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit                                 Cetățeni neinteresați

Pagina de internet a instituției

 

Adrese

 

E-mail-uri

Permanent

Conducerea instituției

 

Compartimentul informatic/ achiziții

În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.

 

3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente

Numărul şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă

Lista cu informaţiile publice din oficiu

Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Număr rapoarte de activitate ale instituției

Programul de audiențe pentru cetățeni

Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetăţeni

Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența

Pagina de internet a instituției

Rapoarte de evaluare a implementării Legii                            nr. 544/2001

Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual

Rapoarte de audit

 

Permanent

Conducerea instituției

 

Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001

 

Nu este cazul.

3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparenţa procesului decizionalşi legislativ

Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate

 

Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate

Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența

 

 

 

Pagina de internet a instituției

 

Permanent

Conducerea instituției

 

Nu este cazul.

3.5 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis

Nr. de seturi de date publicate în format deschis.[3]

 

Nealocarea resurselor umane și financiare.

Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis

Inexistența unei pagini web a instituției

Pagina web a instituției

Permanent

Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate

Nu este cazul.

3.6 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general

Nr. de informații publicate

Lipsa resurselor financiare și umane

Pagina web a instituției

Permanent

Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate

Nu este cazul.

3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate

Număr de documente în domeniu publicate

Pagina de internet actualizată periodic

Întârzieri în publicarea documentelor

Nepublicarea documentelor

 

Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției

Documente în domeniu publicate

 

Permanent

Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate

Nu este cazul.

3.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale

Număr de informații publicate

Pagina de internet actualizată periodic

Întârzieri în publicarea documentelor

Nepublicarea documentelor

 

Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției

Documente în domeniu publicate

 

Permanent

Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate

Nu este cazul.

3.9 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale aflate în implementare și în perspectivă

Număr de informații publicate

Pagina de internet actualizată periodic

Întârzieri în publicarea documentelor

Nepublicarea documentelor

Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției

Documente în domeniu publicate

 

Permanent

Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate

Nu este cazul.

3.10 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare

Număr de anunțuri publicate

 

Întârzieri în publicarea documentelor

Pagina de internet a instituției

Permanent

Conducerea instituției Persoane desemnate

Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Măsuri

Indicatori de performanță

Riscuri

Surse de verificare

Termen de realizare

Responsabil

Buget

4.1 Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial

Nr. de angajaţi raportat volumul de activitate

 

Resurse materiale alocate

 

Nr. de recomandări formulate/ implementate

Resurse umane şi financiare insuficiente

 

Rapoarte anuale de activitate

Permanent

Conducerea instituţiei publice

structură responsabilă SCIM

Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

 

 

4.2 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților în raport cu prevederile legale

Nr. de sesizări primite

Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare

Nr. și tipul de sancțiuni dispuse

Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță

Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri

Caracter superficial al activității comisiei de disciplină

Pregătire/ informare insuficientă a personalului

Decizii ale comisiei de disciplină

Permanent

Conducerea instituției, comisia de disciplină

Nu este cazul.

4.3. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare

Nr. rapoarte publicate/ difuzate

Întârzieri în publicare/difuzare

Raport publicat pe site-ul instituției

Permanent

Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină

Nu este cazul.

               

 

DIRECTOR EXECUTIV

SIKLODI JOZSEF

 

[1] Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

[3] Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la http://ogp.gov.ro/