NR.1191/19.05.2017

                                               ANUNŢ CONCURS

 

In conformitate cu prevederile art.56,57,58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si ale HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, DJST MURES organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier , clasa I, grad profesional principal .

Conditii generale :

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Conditii specifice :

  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul Stiintelor economice;

  2. sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor prevazute de art.57, al.5 lit.b din Legea nr.188/, respectiv minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor;

        - Absolvent curs de specializare în domeniul Resurse Umane

 

Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures ,str.Victor Babes, nr.11, dupa urmatorul calendar :

1. Proba scrisa se va desfasura in data de 21.06.2017 ora 10

2. Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior

Candidaţii vor depune dosarele în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul DJST Mures, care vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841.

 

                                                           BIBLIOGRAFIE CONCURS

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi co mpletările ulterioare;

2. H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare

5.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr.53/2003 , privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

8 .H.G. nr.259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

10. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

11. HG nr.311/2003 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Tineretului si Sportului a unei activitati finantate integral din venituri proprii .

 

 

                                                         DIRECTOR EXECUTIV

  •                                               RUS IULIANA