NR.1190/19.05.2017

 

                                                          ANUNŢ CONCURS

 

In conformitate cu prevederile art.56,57,58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si ale HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, DJST MURES organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional principal .

Conditii generale :

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Conditii specifice :

 1. sa fie absolventi cu studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalent, conform art 8, lit.c din legea nr.514/2003

 2. sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor prevazute de art.57, al.5 lit.b din Legea nr.188/, respectiv minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor

Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures ,str.Victor Babes, nr.11, dupa urmatorul calendar :

1. Proba scrisa se va desfasura in data de 19.06.2017, ora 10

2. Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior

Candidaţii vor depune dosarele în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la

sediul DJST Mures, care vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841.

 

                                                           BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

     - H.G.nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare

 • - Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

  - Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • - Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

  - O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

  - O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

  - H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Constitutia Romaniei

   

 

                                                                     DIRECTOR EXECUTIV

 •                                                          RUS IULIANA