Nr.244/08.02.2016

        APROBAT

DIRECTOR EXECUTIV

 

 

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa

 

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti/transmiteti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de SERVICII DE PAZA –BAZA TURISTICA MURES A DJST MURES ‘

 

Cod CPV: 79713000-5 - Servicii paza(Rev.2)’

La elaborarea ofertelor , calculul ofertei respectiv valoarea ofertei înscrisă în Formularul de ofertă, se va determina pe ora/serviciu, raportat la necesitatile institutiei(activitate în regim permanent) .

- Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

- Locul de prestare a serviciilor : Cladire Baza turistica Tg.Mures,

-Adresa la care se transmit ofertele : Oferta se va depune in catalogul electronic (SEAP www.e-licitatie.ro) si la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str.Victor Babes, nr. 11, e-mail [email protected]

- Program: luni –joi:intre orele 08-16,30; vineri : 8-14

- Data limită pentru depunerea ofertei : 13.02.2017

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

-Tipul contractului : servicii

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

- Limba in care se redacteaza oferta:limba romana

- Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

- Conditii participare: Orice operator economic care desfasoara activitati autorizate conform Legii 333/2003 ,poate depune oferta.

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, telefon : 0265 218841.

 

                                                             Compartiment achizitii

                                                        Con.sup. Cosma Luciaa Carmen