APROBAT

                          Nr.  2881/15.12.2016                                               DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                                      Iuliana Rus

                                                    

                                                    INVITATIE DE PARTICIPARE

 

       DJST Mures, cu sediul în Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 11,in calitate de autoritate contractanta, in temeiul  art. 7, al.5 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*)

privind achiziţiile publice ,va invita sa ne transmiteti pana la data de 19.12.2016 ,oferta ds. de pret pentru  ,,Lucrari de igienizare ( reparatii si vopsitorii lavabile pereti , tavane si vopsire tevi) in cadrul Centrului de agrement Sovata II , situat in Sovata, str. Trandafirilor, nr.131.  

            Cod –CPV 45442100-8-Lucrari de vopsire

Lucrările vor consta în :

           a) Lucrări de reparații preliminare:

         - realizarea reparațiilor cu ipsos/glet, aplicat amorsa  – cantitate estimată : 2.500 mp,

           b) vopsirea cu vopsea lavabilă  in doua straturi a peretilor, tavanelor, holuri, bai– cantitate estimată : 2500 mp,

          c)  vopsirea tevilor- aprox.32 mp

Procedura aplicata :

- Achizitie directa prin intermediul Serviciului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Sursa de finantare : bugetul institutiei finantate partial din venituri propri

2. Limba de redactare a ofertei este limba romana

3. Pretul ofertei este ferm in lei

4. Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut raportat la acelasi nivel de calitate

5 Termen maximal de executie:31.12.2016

Nota :

Ofertantii se vor deplasa la Centrul de Vacanta Sovata II , situat in Sovata, str. Trandafirilor, nr.131,   in vederea identificarii lucrarilor necesare si intocmirii ofertei tehnice si financiare

Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile

legislației de securitate a muncii specifice construcțiilor, legislația in domeniul PSI de medicină a muncii.

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și

standardele în vigoare      

    

  Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.

 

                                                             Compartiment achizitii

                                                           Cons.sup. Luciana  Cosma