APROBAT

                              Nr.2857/14.12.2016                                                                          DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                                                            Iuliana Rus

                                                    

                                                    INVITATIE DE PARTICIPARE

 

       DJST Mures, cu sediul în Târgu Mureş, str. Victor Babeş nr. 11,in calitate de autoritate contractanta, in temeiul  art. 7, al.5 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*)

privind achiziţiile publice ,va invita sa ne transmiteti pana la data de 19.12.2016 ,oferta ds. de pret pentru  ,,Lucrari de racordare la canalul  menajer al Orasului Sovata a  

Centrului de Vacanta Sovata I ,, CPV 45232400-6

Procedura aplicata :

-Achizitie directa prin intermediul Serviciului Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Sursa de finantare : bugetul institutiei finantate partial din venituri propri

2. Limba de redactare a ofertei este limba romana

3. Pretul ofertei este ferm in lei

4. Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut raportat la acelasi nivel de calitate

5 Termen maximal de executie:31.12.2016

 

Nota :Ofertantii se vor deplasa la Centrul de Vacanta Sovata I , situat in Sovata, str.Stelelor , nr.1, in vederea identificarii lucrarilor necesare si intocmirii ofertei tehnice si financiare

         

    

   Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.

 

                                                             Compartiment achizitii

                                                           Cons.sup. Luciana  Cosma