APROBAT

                                                                                              DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                           Nagy-Bari Dorottya

     

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

                                            

 

                 DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT MUREȘ, cu sediul in Tirgu Mureș, Str. Parc Sportiv Municipal, nr. 4 jud. Mures, cod postal 540097, tel, 0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneti ofertă  pentru executarea următoarelor lucrări la Sala Sporturilor din Tg.Mureș:

       -Montare aprox. 87 mp travertin pe front

       -Inlocuire travertin cca 12 mp

       -Rostuit travertin pe suprafața totală

       -Slefuit travertin pe suprafața totală

       -Impregnare travertin- 87 mp

       -Lustruire travertin- 87 mp

       -Curățare tavane deasupra ușilor (8x1,6mp)

       -Finisare tavane deasupra ușilor (8x1,6mp)

       -Reprofilare imbinări intre ușă și travertine (8x7ml)

       -Demontare/montare reclamă

       -Instalație electrică pentru reclamă,cu sursă proprie de alimentare cu sensor de intunecare

       -Montare/demontare schelă metalică pe parcursul lucrărilor

Cod CPV:  45400000-1       4545300-7

Procedura aplicată :

- Achizitie directa prin prin procedură simplificată proprie, in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare.

Locul de execuție a lucrarilor: Sala Sporturilor din Tg.Mureș.

- Adresa la care se transmit ofertele: Oferta se va depune prin Catalogului Electronic  https://sicap-prod.e-licitatie.ro) , la sediul DJS Mureș: Tg.Mureș, str.Parcul  Sportiv Municipal,nr.4, sau la adresa de  e-mail: [email protected].

- Data limită pentru depunerea ofertei :  22.02.2023 ,ora 16

- Modalitatea de atribuire: contract de achizitie publica

- Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, raportat la acceleași condiții de calitate.

- Pretul ofertei este ferm in lei, fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

Documentele ofertei vor fi următoarele:

1.Certificatul constatator emis de ONRC sau alte documente relevante care să dovedească forma de inregistrare şi, dupa caz, apartenenţa din punct de vedere profesional din care să reiasă că operatorul economic are capacitatea profesională de a  executa lucrarile care fac obiectul contractului.

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile pubice ,cu modificarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obtine la Sala Sportului,  telefon: 0265 218841.

 

                                      Consilier achiziții publice

                                      Cosma Luciana Carmen