APROBAT

                                                                                 DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                   Nagy-Bari Dorottya

 

   INVITATIE DE PARTICIPARE

           

            In vederea organizării Galei Sportului Mureșan, la data de 10 martie 2023, la Palatul Culturii,  orele 17:00-19.00, DJST Mureș vă invită să participați la depunerea de oferte privind achiziția directă  de servicii de organizare evenimente, CPV 79952000-2.

           Servicii necesare organizarii evenimentului:

- Materiale de identitate vizuală: 2 buc de spider, 4 beach flag, 150 diplome, 100 invitații, photoboot

- Sonorizare și lumini (ecran led pe scenă), live stream pe facebook-ul organizatorului, realizare filmulete pentru premiați

- Prezentatori eveniment (2)

- bufet 50 persoane

- spectacol dans la încheierea evenimentului

- 6 pantomimi 

- transport și cazare invitati (avion 1 intern s 2 internationali)

 

Modalitatea de achiziţie:  achiziţie directă prin procedură simplificată proprie

 Sursa de finanţare: BVC

 Modalitatea de prestare a serviciilor: pe bază de contract de servicii

 Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul de depunere a ofertelor

Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scazut la același standard de calitate

Data-limită de depunere a ofertelor: 08.02.2023,orele 16,00.Ofertele se pot depune la Sala Sporturilor din Tg.Mureș, str.Parcul  Sportiv Municipal,nr.4,sau pe mail:[email protected]

Plata se va efectua cu OP în contul deschis la Trezoreria statului in max 30 zile de la emiterea facturii şi recepţie.

Documentele ofertei vor fi următoarele:

1.Certificatul constatator emis de ONRC sau alte documente relevante care să dovedească forma de inregistrare şi, dupa caz, apartenenţa din punct de vedere profesional din care să reiasă că operatorul economic are capacitatea profesională de a presta serviciile care fac obiectul contractului.

2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile pubice ,cu modificarile ulterioare.

 Informații suplimentare la tel :0265-263826

 

 

Consilier achizitii publice

Cosma Luciana Carmen