HOTĂRÂRE nr. 198 din 10 februarie 2022

privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti

EMITENT:

Guvernul

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 146 din 14 februarie 2022


Data Intrarii in vigoare: 14 Februarie 2022

-------------------------------------------------------------------------

, şi al art. 4 alin. (8)

 şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021

 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  CAP. I

  Dispoziţii generale

  ART. 1

  Direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sportului, având personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

  ART. 2

  (1) Direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti asigură implementarea la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul sportului şi îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

  a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor Ministerului Sportului în domeniul sportului;

  b) urmăresc aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniul sportului;

  c) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;

  d) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Ministerului Sportului;

  e) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru sport de către instituţii publice locale;

  f) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul sportului;

  g) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniul sportului;

  h) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniul sportului;

  i) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza unităţii administrativ-teritoriale.

  (2) Direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti îndeplinesc şi atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerul Sportului şi prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

  CAP. II

  Structura organizatorică şi conducerea direcţiilor judeţene de sport, respectiv ale Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti

  ART. 3

  (1) Numărul maxim de posturi al direcţiilor judeţene de sport şi al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti este de 664.

  (2) Repartizarea numărului de posturi pentru fiecare direcţie judeţeană de sport, respectiv pentru Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti se face prin ordin al ministrului sportului, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la alin. (1).

  (3) Statele de funcţii şi structura organizatorică ale direcţiilor judeţene de sport si ale Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului sportului.

  (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului direcţiilor judeţene de sport, respectiv al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor judeţene de sport, respectiv al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti.

  (5) Personalul direcţiilor judeţene de sport, respectiv al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti este format din funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi personal contractual.

  (6) Încadrarea şi salarizarea personalului direcţiilor judeţene de sport, respectiv al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti se fac cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

  ART. 4

  (1) Direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti sunt conduse de un director executiv şi, după caz, de un director executiv adjunct, funcţionari publici.

  (2) Directorul executiv al direcţiei judeţene de sport, respectiv al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile române şi străine de şi pentru sport, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice.

  (3) Directorii executivi ai direcţiilor judeţene de sport, respectiv al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti sunt ordonatori terţiari de credite.

  (4) Directorii executivi ai direcţiilor judeţene de sport, respectiv al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti se subordonează ministrului sportului.

  (5) Directorii executivi şi, după caz, directorii executivi adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin fişa postului, aprobată de către ministrul sportului.

  (6) În exercitarea atribuţiilor lor, directorii executivi ai direcţiilor judeţene de sport, respectiv al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti emit decizii.

  (7) Directorii executivi ai direcţiilor judeţene de sport, respectiv al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti şi, după caz, adjuncţii acestora se numesc prin ordin al ministrului sportului.

  (8) Directorii executivi ai direcţiilor judeţene de sport, respectiv al Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti pot delega unele dintre atribuţiile lor directorilor executivi adjuncţi sau altor persoane din cadrul instituţiei.

  ART. 5

  În subordinea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti funcţionează, după caz, unităţi de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive de interes naţional, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă.

  CAP. III

  Dispoziţii finale

  ART. 6

  (1) Cheltuielile curente şi de capital ale direcţiilor judeţene de sport, respectiv ale Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.

  (2) Veniturile proprii ale direcţiilor judeţene de sport, respectiv ale Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti provin din:

  a) contribuţii de la persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, donaţii, sponsorizări;

  b) veniturile obţinute din gospodării-anexe, realizarea şi difuzarea de materiale, închirieri ocazionale ale spaţiilor şi mijloacelor de transport disponibile, asocierea în participaţiune, colaborări cu terţi, alte prestări de servicii specifice;

  c) închirieri şi concesionări ale bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului, în condiţiile legii;

  d) venituri obţinute din cazarea sportivilor în locaţiile proprii;

  e) alte venituri, în condiţiile legii.
 

  ART. 7

  (1) Direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti pot finanţa programe pentru sport din bugetul propriu şi pot derula programe pentru sport finanţate din bugetul Ministerului Sportului.

  (2) Direcţiile judeţene de sport, respectiv Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti pot procura şi deţine mijloace proprii de transport de persoane, alimente şi materiale.

  ART. 8

  Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termen de minimum 30 de zile şi în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

  ART. 9

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă normele care privesc domeniul sportului prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 776/2010

 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 9 august 2010.

 

          PRIM-MINISTRU

          NICOLAE-IONEL CIUCĂ

          Contrasemnează:

          p. Ministrul sportului,

          Thomas-Răzvan Moldovan,

          secretar de stat

          Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

          Marius-Constantin Budăi

          Ministrul finanţelor,

          Adrian Câciu

          Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,

          Gabriela Firea

  Bucureşti, 10 februarie 2022.

  Nr. 198.

  -----