HOTĂRÂRE nr. 25 din 5 ianuarie 2022

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului

EMITENT:

Guvernul

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022


Data Intrarii in vigoare: 12 Iulie 2022

-------------------------------------------------------------------------


Forma consolidată valabilă la data de 09 Ianuarie 2023

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12 Iulie 2022 până la data selectată

  *) Notă CTCE:

  Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 25 din 5 ianuarie 2022

, publicate în Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022, la data de 09 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 882 din 6 iulie 2022

.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

──────────

  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată

, şi ale art. 3 alin. (1)

, alin. (2) lit. b)

 şi alin. (4)

 şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021

 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  CAP. I

  Dispoziţii generale

  ART. 1

  (1) Ministerul Sportului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul sportului.

  (2) Ministerul Sportului are sediul principal în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

  ART. 2

  (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul Sportului exercită următoarele atribuţii generale:

  a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul sportului; fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniul sportului;

  b) iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniul sportului;

  c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului încredinţate, pentru desfăşurarea activităţii aferente domeniului sportului, prin instituţiile publice din subordine;

  d) actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pentru bunurile aflate în administrarea sa, precum şi pentru bunurile aflate în administrarea instituţiilor publice din subordinea Ministerului Sportului;

  e) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniul sportului;

  f) asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniul sportului;

  g) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine;

  h) asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate;

  i) încheie tratate internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003

 privind tratatele sau, după caz, de Legea nr. 276/2011

 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;

  j) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi documentelor europene în domeniul sportului.

  (2) Ministerul Sportului încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din statele membre ale Uniunii Europene sau din state terţe, respectiv cu organizaţii internaţionale, în domeniul său de responsabilitate.

  (3) Ministerul Sportului asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017

 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene.

  (4) Ministerul Sportului asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora.

  (5) Ministerul Sportului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniul sportului.

  CAP. II

  Principalele atribuţii ale Ministerului Sportului

  ART. 3

  În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul absorbţiei fondurilor europene şi internaţionale, Ministerul Sportului are următoarele atribuţii specifice:

  a) asigură absorbţia fondurilor europene în domeniul sportului;

  b) accesează fonduri structurale şi de investiţii europene destinate susţinerii politicilor de coeziune în domeniul sportului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau partener;

  c) conlucrează cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în vederea realizării obiectivelor din domeniul sportului în cadrul programului Erasmus +.
 

  ART. 4

  În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor specifice în domeniul sportului, Ministerul Sportului îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 18 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de prevederile Regulamentului

 de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001

, cu modificările ulterioare.

  CAP. III

  Structura organizatorică şi conducerea Ministerului Sportului

  ART. 5

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Sportului este prevăzută în anexa nr. 1.

  (2) Personalul Ministerului Sportului este compus din demnitari, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi specifice şi personal contractual.

  (3) În cadrul Ministerului Sportului şi al instituţiilor publice subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

  (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Sportului se aprobă prin ordin al ministrului sportului.

  ART. 6

  (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Sportului este de 161, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

  (2) Numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 se stabileşte prin ordin al ministrului sportului.

  (3) Atribuţiile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Sportului se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

  (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului.

  (5) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Ministerului Sportului se aprobă prin ordin al ministrului sportului.

  (6) Încadrarea şi salarizarea personalului se fac cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

  ART. 7

  (1) Conducerea Ministerului Sportului este exercitată de către ministru.

  (2) Ministrul sportului îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite.

  (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, ministrul sportului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme şi organizaţii din ţară şi din străinătate.

  (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sportului emite ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ sau individual.

  ART. 8

  (1) Ministrul sportului îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile principale prevăzute de art. 56 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

, cu modificările şi completările ulterioare.

  (2) Ministrul sportului îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative.

  (3) Ministrul sportului numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului.

  ART. 9

  (1) Ministrul sportului este ajutat în activitatea de conducere de 2 secretari de stat şi 1 subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.

  (2) Funcţiile de ministru, secretar de stat şi subsecretar de stat sunt funcţii de demnitate publică.

  (3) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului sportului.

  (4) Ministrul sportului poate delega, prin ordin, unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat, subsecretarului de stat, înalţilor funcţionari publici şi, după caz, altor persoane din cadrul aparatului propriu al ministerului.

  ART. 10

  (1) Ministerul Sportului are un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici.

  (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

, cu modificările şi completările ulterioare, de regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului şi coordonează activităţile delegate prin ordin al ministrului sportului, acţionând pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

  (3) Secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stabilite de ministrul sportului, conform art. 61 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

, cu modificările şi completările ulterioare.

  ART. 11

  (1) Pe lângă ministrul sportului funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.

  (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului Ministerului Sportului se aprobă prin ordin al ministrului sportului.

  (3) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub conducerea ministrului sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

  ART. 12

  Conducătorii instituţiilor publice, funcţionari publici şi personal contractual, aflate în subordinea Ministerului Sportului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către ministrul sportului, prin ordin al ministrului sportului.

  ART. 13

  (1) Instituţiile publice care funcţionează în subordinea Ministerului Sportului şi sursele de finanţare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

  (2) Numărul maxim de posturi pentru instituţiile publice subordonate ministerului este de 2.207.

  (3) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii pentru instituţiile din subordinea Ministerului Sportului, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului sportului.

  CAP. IV

  Dispoziţii finale

  ART. 14

  Ministerul Sportului are în dotare un parc auto propriu pentru aparatul central.

  ART. 15

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sportului împreună cu Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Finanţelor va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile ce vor fi transmise.

  ART. 16

  Achiziţiile publice, care fac obiectul de activitate al Ministerului Sportului, se realizează de către aparatul central, prin direcţiile de specialitate.

  ART. 17

  Încadrarea personalului Ministerului Sportului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului sportului, în termen de minimum 30 de zile şi în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

  ART. 18

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 11/2013

 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

  ART. 19

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          PRIM-MINISTRU

          NICOLAE-IONEL CIUCĂ

          Contrasemnează:

          p. Viceprim-ministru,

          Mihaela-Ioana Kaitor,

          secretar de stat

          p. Ministrul sportului,

          Nicoleta Hancia,

          secretar general

          Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

          Marius-Constantin Budăi

          p. Ministrul afacerilor externe,

          Dănuţ Sebastian Neculăescu,

          secretar de stat

          Ministrul finanţelor,

          Adrian Câciu

          Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,

          Gabriela Firea

  Bucureşti, 5 ianuarie 2022.

  Nr. 25.

  ANEXA 1

 

 

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

  a Ministerului Sportului

 (a se vedea imaginea asociată)

  ^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

                                                                                                                                                                                   

 

 

  ANEXA 2

 

 

  INSTITUŢIILE

  care funcţionează în subordinea Ministerului Sportului


 

┌─────────────────────┬────────────────┐

│Denumirea instituţiei│Sursa de        │

│                     │finanţare       │

├─────────────────────┼────────────────┤

│I. Direcţiile        │Cu finanţare din│

│judeţene de sport,   │venituri proprii│

│respectiv Direcţia   │şi subvenţii de │

│pentru Sport a       │la bugetul de   │

│Municipiului         │stat            │

│Bucureşti            │                │

├─────────────────────┼────────────────┤

│                     │Cu finanţare din│

│                     │venituri proprii│

│II. Cluburi sportive │şi subvenţii de │

│                     │la bugetul de   │

│                     │stat            │

├─────────────────────┼────────────────┤

│1. Clubul Sportiv    │                │

│„Unirea“ Alba Iulia  │                │

│2. Clubul Sportiv    │                │

│Municipiul Arad      │                │

│3. Clubul Sportiv    │                │

│Municipiul Piteşti   │                │

│4. Clubul Sportiv    │                │

│„Muscel“ Câmpulung   │                │

│5. Sport Club        │                │

│Municipal Bacău      │                │

│6. Clubul Sportiv    │                │

│Municipal Oneşti     │                │

│7. Clubul Sportiv    │                │

│„Crişul“ Oradea      │                │

│8. Clubul Sportiv    │                │

│Municipal Bistriţa   │                │

│9. Clubul Sportiv    │                │

│Botoşani             │                │

│10. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Braşov     │                │

│11. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Brăila     │                │

│12. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Buzău      │                │

│13. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Reşiţa     │                │

│14. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Călăraşi   │                │

│15. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Cluj-Napoca│                │

│16. Clubul Sportiv   │                │

│„Farul“ Constanţa    │                │

│17. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Sfântu     │                │

│Gheorghe             │                │

│18. Clubul Sportiv   │                │

│Târgovişte           │                │

│19. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Craiova    │                │

│20. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal „Dunărea“  │                │

│Galaţi               │                │

│21. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Giurgiu    │                │

│22. Clubul Sportiv   │                │

│„Pandurii“ Târgu Jiu │                │

│23. Sport Club       │                │

│Miercurea-Ciuc       │                │

│24. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Iaşi       │                │

│25. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Baia Mare  │                │

│26. Clubul Sportiv   │                │

│„Mureşul“ Târgu Mureş│                │

│27. Clubul Sportiv   │                │

│„Ceahlăul“           │                │

│Piatra-Neamţ         │                │

│28. Clubul Atletic   │                │

│Roman                │                │

│29. Clubul Sportiv   │                │

│„Petrolul“ Ploieşti  │                │

│30. Clubul Sportiv   │                │

│Orăşenesc Sinaia     │                │

│31. Clubul Sportiv   │                │

│Satu Mare            │                │

│32. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Zalău      │                │

│33. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Sibiu      │                │

│34. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Suceava    │                │

│35. Clubul           │                │

│Sporturilor          │                │

│Tehnico-Aplicative   │                │

│Suceava              │                │

│36. Clubul Sportiv   │                │

│„Teleorman“          │                │

│Alexandria           │                │

│37. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal Timişoara  │                │

│38. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal „Danubiu“  │                │

│Tulcea               │                │

│39. Clubul Sportiv   │                │

│„Viitorul“ Vaslui    │                │

│40. Clubul Sportiv   │                │

│„Chimia“ Râmnicu     │                │

│Vâlcea               │                │

│41. Clubul Sportiv   │                │

│„Unirea“ Focşani     │                │

│42. Clubul Sportiv   │                │

│„Olimpia“ Bucureşti  │                │

│43. Clubul Sportiv   │                │

│Şcolar „Triumf“      │                │

│Bucureşti            │                │

│44. Clubul Central de│                │

│Şah Bucureşti        │                │

│45. Clubul           │                │

│Sporturilor          │                │

│Tehnico-Aplicative   │                │

│Bucureşti            │                │

│46. Clubul Sportiv   │                │

│Municipal            │                │

│Drobeta-Turnu Severin│                │

│47. Clubul           │                │

│Sporturilor de Iarnă │                │

│Vatra Dornei         │                │

│48. Sport Club       │                │

│Municipal Deva       │                │

├─────────────────────┼────────────────┤

│                     │Cu finanţare din│

│III. Complexurile    │venituri proprii│

│sportive naţionale   │şi subvenţii de │

│                     │la bugetul de   │

│                     │stat            │

├─────────────────────┼────────────────┤

│1. Complexul Sportiv │                │

│Naţional „Lia        │                │

│Manoliu“ Bucureşti   │                │

│2. Complexul Sportiv │                │

│Naţional Snagov      │                │

│3. Complexul Sportiv │                │

│Naţional „Nicolae    │                │

│Navasart“ Snagov     │                │

│4. Complexul Sportiv │                │

│Naţional Poiana      │                │

│Braşov               │                │

│5. Complexul Sportiv │                │

│Naţional             │                │

│Bascov-Budeasa       │                │

│6. Complexul Sportiv │                │

│Naţional Orşova      │                │

│7. Complexul Sportiv │                │

│Naţional Piatra Arsă │                │

│8. Complexul Sportiv │                │

│Naţional „Sala       │                │

│Polivalentă“         │                │

│Bucureşti            │                │

│9. Complexul Sportiv │                │

│Naţional Izvoru      │                │

│Mureşului            │                │

│10. Complexul Sportiv│                │

│Naţional „Lascăr     │                │

│Pană“ Baia Mare      │                │

│11. Complexul Sportiv│                │

│Naţional «Arcul de   │                │

│Triumf» Bucureşti    │                │

├─────────────────────┼────────────────┤

│IV. Centrul Naţional │Cu finanţare din│

│de Formare şi        │venituri proprii│

│Perfecţionare a      │şi subvenţii de │

│Antrenorilor         │la bugetul de   │

│                     │stat            │

├─────────────────────┼────────────────┤

│                     │Cu finanţare din│

│                     │venituri proprii│

│V. Muzeul Sportului  │şi subvenţii de │

│                     │la bugetul de   │

│                     │stat            │

├─────────────────────┼────────────────┤

│                     │Cu finanţare din│

│VI. Institutul       │venituri proprii│

│Naţional de Cercetare│şi subvenţii de │

│pentru Sport         │la bugetul de   │

│                     │stat            │

└─────────────────────┴────────────────┘

 

 

(la 12-07-2022 Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul 7 din HOTĂRÂREA nr. 882 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 12 iulie 2022)

   ----