APROBAT

                                                                                                                                                            DIRECTOR EXECUTIV

Nr.1830/17,11,2021


 

                                                                                 INVITAŢIE DE PARTICIPARE

                                                            Achiziția de servicii de verificare și analiză instalație electrică


 

Autoritatea contractantă, DIRECȚIA JUDEȚEANA PENTRU SPORT SI TINERET MUREȘ, dorește să achiziționeze ,,SERVICII DE VERIFICARE ȘI ANALIZĂ INSTALAȚIE ELECTRICĂ,,.

Cod CPV: 50711000-2Servicii de reparare și de intreținere a instalației electrice de constucții

Procedura aplicata :

- Achiziție directă prin intermediul Catalogului Electronic , in conformitate cu art.7(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modifică

rile ulterioare.

-Locul de prestare a serviciilor : Clădire administrativă- Baza Turistică Mureș, str. V.Babeș, nr.11, Targu Mureș.

- Adresa la care se transmit ofertele : Oferta se va depune in Catalogul Electronic și la adresa de e-mail: [email protected]

- Data limită pentru depunerea ofertei : 22.11.2021

- Modalitatea de atribuire: Contract de achiziție publică

- Criteriul de atribuire : Prețul cel mai scazut, cu indeplinirea condițiilor solicitate.

- Pretul ofertei este ferm in lei , fară TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

-Condiții participare: -Ofertanți atestați ANRE care au in obiectul de activitate codul CAEN necesar prestării serviciilor ;

În vederea intocmirii ofertei , persoanele interesate se vor deplasa la sediu D.J.S.T. Mureș situat în Tirgu Mureș, Str. Victor Babeș, nr. 11.

Informaţii suplimentare: telefon: 0265 218841.

 

 

                                                                                                    Compartiment achiziții

                                                                                                    Consilier achiziții publice