ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa

 

 

    DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de Service si intretinere  sisteme de calcul, echipamente de retea si internet)”.

Procedura de atribuire: achizitie directa;

Cod CPV: 72212200-1

Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

 

Adresa la care se transmit ofertele : la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11.

 Program: luni –vineri:intre orele 08-16

Data limită pentru depunerea ofertei :  08.04.2016

Data ora şi locul deschiderii ofertelor : 11.04.2016, ora 11.00 , la sediul autoritatii contractante .

Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

Tipul contractului : servicii

Valoarea estimata: 225 lei/luna x 9 luni= 2.025 lei, fara TVA.

Moneda in care se transmite oferta de pret:RON    

Tip de finantare:Bugetul statului

Limba in care se redacteaza oferta:limba romana

 

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Perioada de prestare a serviciilor: de la semnarea contractului pana la 31.12.2016.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative;                                             

21. MODALITATI DE PREZENTARE A OFERTEI     

Oferta va  cuprinde urmatoarele formulare:

- Scrisoare de inaintare - Formularul 1;

- Propunerea tehnico- financiara

- Certificat de inregistrare emis de ONRC

Oferta  va fi  transmisa in plic inchis marcat cu adresa autorităţii contractante (DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11) si cu inscripţia : ”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE : 11.04.2016, ORA 11:00.”

 Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare:

- oferta va fi întocmita in lei fara TVA

 

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.

 

 

Modele de FORMULARE

 

FORMULARUL 1

 

OFERTANTUL                                   

 ....................         

 nr. .......... / .........................

(denumirea/numele)

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

 

                 Catre ...........................................................................

                  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

 

 

    Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare aparut în …………… nr. ..... din ........./(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  contractului ................................................................................../(denumirea contractului de achizitie publica),

noi ......................................./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

 

    1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii:

    a) oferta;

    b) documentele care insotesc oferta.

 

    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

 

     Data completarii .....................                                                                               Cu stima,

 

                                                                                                                                     Ofertant,

..................................

 

 

 

(semnatura autorizata