Tabere pentru tineri cu nevoi sociale şi pentru elevi și studenți cu handicap

în vacanța de vară a elevilor 2019

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează  în vacanța de vară a elevilor 2019, tabere cu copiii și tinerii cu nevoi sociale și  pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu dizabilități, împreună cu asistenţii personali ai acestora. Pentru toți aceștia MTS organizează tabere gratuite prin Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, alocând un buget total de 2.700.000 lei.

3921 locuri pentru persoanele cu dizabilități și 2218 locuri în taberele sociale își  așteaptă beneficiarii în acest an. Detaliile legate de calendarul taberelor poate fi consultate la fiecare Direcție Județeană pentru Sport și Tineret în parte, tot acolo urmând să fie depuse și cererile pentru acordarea unui loc gratuit. Acestea trebuie să fie însoţite de o copie după documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ care să ateste încadrarea într-o formă de învătământ. 

    Ministerul Tineretului şi Sportului a repartizat Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureș, pentru anul 2019, următoarele locuri pentru tinerii cu nevoi sociale şi pentru tinerii cu dizabilităţi:

- 37 de locuri pentru desfăşurarea de tabere sociale pe perioada vacanţei de vară 2019;

- 146 de locuri pentru desfăşurarea de tabere pentru elevi și studenți cu handicap pe perioada vacanţei de vară 2019;

Pentru tabere sociale :

Beneficiarii taberelor sociale care se vor desfăşura în vacanţa de vară a anului 2019, vor fi în procent de 50% elevi proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie, şi în procent de 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectaţi având la bază următoarele criterii : mediile generale din ultimul an şcolar încheiat, performanţele sportive şi performanţele artistice.

Dosarele vor fi centralizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureș, care le vor transmite spre aprobare Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureș.

  Dosarele vor conţine:

 1.Cerere tip

 2. Documentele care atestă faptul că elevul provine din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie (hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială);

 3. Adeverinţa care atestă calitatea de elev în învătământul de stat şi media la învăţătură din ultimul an şcolar. Pentru participarea la tabăra socială este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul “foarte bine”.

4. Acord privind acceptul prelucrării datelor cu caracter personal, dat de părintele participantului minor la tabăra socială conform Anexei nr. 6 din metodologie sau de către participant dacă este major (18 ani) și de către însoțitor, cadru didactic, animator, formator – conform Anexei nr. 7 din metodologie.

    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureș (şcolile) îşi vor asuma întreaga responsabilitate cu privire la întocmirea dosarelor beneficiarilor, avizarea acestora şi transmiterea lor către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureș.

Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureș 

str. Victor Babeș nr. 11, până pe data de 31.05.2019, urmând a fi aprobate în limita locurilor disponibile.

 

 

Pentru tabere pentru elevi și studenți cu handicap și asistenții personali, și asistenții personali profesioniști ai acestora:

Dosarele vor conţine:

- cererea privind acordarea unui loc de tabără gratuit pentru persoana cu handicap (cererea poate fi depusă atât de părinte sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine);

- copie după documentul care atestă gradul de handicap;

- adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ care atestă încadrarea într-o formă de învăţământ;

- acord privind acceptul prelucrării datelor cu caracter personal, dat de părintele participantului minor la tabăra socială conform Anexei nr. 6 din metodologie sau de către participant dacă este major (18 ani) și de către însoțitor, cadru didactic, animator, formator – conform Anexei nr. 7 din metodologie.

 

Dosarele de candidatură se depun la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureș str. Victor Babeș nr. 11, Târgu Mureș, până în data de 31 mai 2019, urmând a fi centralizate, verificate şi aprobate în limita locurilor disponibile.

Metodologia completă de acordare a taberelor sociale şi a celor pentru persoane cu handicap se găseşte pe site-ul instituției:  www.djstmures.ro, secțiunea tabere – norme metodologice.

 

 

Director executiv

RUS IULIANA