ANUNŢ

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş

organizează, în temeiul art. 56, 57, 58, din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată,  concurs de recrutare pentru ocuparea a funcţiei publice de execuţie vacante de  consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Juridic al  DJST Mureş,   

Concursul se va desfăşura la sediul DJST Mureş, str.Victor Babeş, nr. 11, jud. Mureş, în data de 15 octombrie 2018, ora 1000  - proba scrisă

 

            Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

            Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro .

 

            Conditii generale :

          Candidatii trebuie să indeplineasca condiţiile cumulative prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Condiţii specifice :

 • studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalent, conform art.8, lit. c din Legea nr. 514/2003;
 • sa îndeplinească condiţiile minime de vechime prevăzute de art. 57, al. 5 lit. a din Legea  nr.188/1999, respectiv minimum 1 an vechime;

Dosarul de înscriere la concurs:

În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din H.G. nr. 611 din 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în M. Of. al Romîniei, Partea a III.-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

       a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

  b) curriculum vitae, modelul comun european;

  c) copia actului de identitate;

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

  f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

  h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

  i) cazierul judiciar;

  j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de concurs se depun la sediul DJST MURES, Str. Victor Babeş nr.11, Târgu Mureş in termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

 

BIBLIOGRAFIE

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

 1. Constituţia României;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Noul Cod Civil (Cartea a V-a, Titlul II, Cartea a VI-a, Titlul I-III);
 4. Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea 134/2010 republicată (Cartea a II-a, Cartea a V-a, Titlul I);
 5. Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
 8. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;
 11. Legea nr. 544/2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 12. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

               Relaţii suplimentare se pot obţine de la nr. de telefon: 0265-218841, adresa de mail: [email protected], persoana de contact: Runcan Florina.

 

DIRECTOR EXECUTIV

RUS IULIANA