BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Compartimentului Achizitii publice-Investitii- Patrimoniu-Administrativ.         

 

                1. Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului   Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
                2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
                3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

                4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare

                5. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
                6.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
                7. Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice ,cu modificarile ulterioare;
                8. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările

                9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi completările ulterioare;                 

             10. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
 

 

ANUNŢ

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional Superior, in cadrul Compartimentului          Achizitii publice-Investitii- Patrimoniu-Administrativ.

           Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures, str. Victor Babes , nr.11, Tg. Mures , dupa urmatorul calendar :

 • Proba scrisa se va desfasura in data de 27.10.2015, ora 10

 • Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior

  Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro

  Conditii generale:

  Funcţia publică nu va fi ocupată prin redistribuire.Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.

  Conditii specifice:

  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul stiintelor economice sau juridice ;

  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani;

  - absolvent curs Expert Achizitii Publice- acreditat ANC

  Candidaţii vor depune dosarele în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul DJST Mures, care vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

  Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841.