Nr.393/27.02.2017

 

ANUNŢ CONCURS

 

 

In conformitate cu prevederile art.56,57,58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si ale HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, DJST MURES organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector I, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului Tineret al Directiei Judetene pentru Tineret si Sport Mures;

Conditii generale :

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Conditii specifice :

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

- sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor prevazute de art.57, al.5 lit.a din Legea nr.188/1999, respectiv minimum 1 an vechime in specialitatea studiilor.

Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures ,str.Victor Babes, nr.11, dupa urmatorul calendar :

1. Proba scrisa se va desfasura in data de 03 aprilie, ora 10

2. Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior

Dosarele de concurs se depun la sediul DJST MURES in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III a.

Candidaţii vor depune dosarele în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul DJST Mures, care vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841.

BIBLIOGRAFIE CONCURS

1. Constitutia Romaniei;

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare

5. O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

9.H.G. nr.259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr.350/2006 - Legea tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;

11. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

12 .Legea nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri.

 

DIRECTOR EXECUTIV

RUS IULIANA