Nr.1545/18.09.2020

SE APROBA

DIRECTOR EXECUTIV

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de Servicii de dirigentie de santier pentru: Lucrari de reparatie capitala la Centru de Agrement Sovata I – Vila 1: reparatii acoperis, fatade, spatii de cazare si cantina - spatiu de servire a mesei – magazii”.

Durata contract este de la predarea amplasamentului și până la data maxima de 15 decembrie 2020.

Valoarea estimata a achizitiei : 3.500 lei, fără TVA .

Codul CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere a lucrarilor.

Sursa de finanţare: bugetul de stat

Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

Data limită pentru depunerea ofertei : 22.09.2020

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante:Tg.Mures, Str.Victor Babes, nr.11 sau adresa de e-mail:[email protected]

Documentele de calificare solicitate:

- Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele Teritoriale, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achizitiei, respectiv codurile CAEN corespunzatoare serviciilor ce constitue obiectul achizitiei publice „7112 – activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea (inspectie de santier”.

Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea"conform cu originalul".

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, telefon : 0265 218841.

 

Compartiment achizitii

Cons achizitii publice Cosma Luciana Carmen