Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş

organizează, în temeiul art.7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de muncitor calificat, treapta profesională I, în data de 19.05.2020

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile cumulative generale prevăzute de art. 3  din Anexa la HG nr. 286 /2011, asa cum a fost modificată prin HG nr. 1027/2014, respectiv:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice :

 • studii medii;
 • vechime în muncă – minim 3 ani;
 • corectitudine, operativitate şi receptivitate în soluţionarea sarcinilor repartizate, disciplină profesională, păstrarea confidenţialităţii, capacitatea de a lucra în echipă,  capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi iniţiativă.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, respectiv: 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;  
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  
 7. curriculum vitae;  

 

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de  07.05.2020 inclusiv, ora 16.30.

Concursul se va desfăşura la sediul DJST Mures, str.Victor Babes, nr. 11, după următorul calendar :

          1. Selecţia dosarelor - în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

          2. Proba scrisă se va desfăşura în data de 19.05.2020 ora 10.00.

        Data si ora interviului se va comunca ulterior.

BIBLIOGRAFIE

 

1. Constituţia Romaniei

2. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006(actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 

               Relaţii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon: 0265-218841, persoană de contact: Runcan Florina.

              

 

                          

DIRECTOR EXECUTIV,

RUS IULIANA