ANUNŢ

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş

organizează, în temeiul art.41 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, concurs/examen pentru promovare în treaptă profesională imediat superioară celui deţinut de personal contractual

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile cumulative generale prevăzute de art. 3  din Anexa la HG nr. 286 /2011, asa cum a fost modificată prin HG nr. 1027/2014.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale.           

Condiţii specifice :

  • cel puţin studii liceale absolvite cu diplomă;
  • vechime în muncă – minim 5 ani;
  • abilităţi manageriale, corectitudine, operativitate şi receptivitate în soluţionarea    sarcinilor repartizate, disciplină profesională, păstrarea confidenţialităţii, capacitatea de a lucra în echipă,  capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi iniţiativă

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de  22.05.2019 inclusiv, ora 16.30.

Concursul se va desfăşura la sediul DJST Mures, str.Victor Babes, nr. 11, după următorul calendar :

          1. Selecţia dosarelor - în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

2.Proba scrisă se va desfăşura în data de 27.05.2019 ora 10.00.

        Data si ora interviului se va comunca ulterior.

       Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro

               Relaţii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon: 0265-218841, persoană de contact: Ioia Nicoleta.

           

BIBLIOGRAFIE- Pentru postul de Administrator

1. Constituţia Romaniei

2. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

3. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

4. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006(actualizată), privind apărarea împotriva incendiilor;

5. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006(actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;

6. LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 ,republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

            

DIRECTOR EXECUTIV,

RUS IULIANA